PERSONVERNERKLÆRING

PERSONVERN-
ERKLÆRING

INNLEDNING

Acapo AS behandler personopplysninger når du besøker våre nettsider, bruker våre tjenester eller på annen måte er i kontakt med oss.
Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har.

Våre rutiner og internkontroll for behandling av personopplysninger tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende regler for personvern.

Når vi utfører oppdrag for deg, vil du motta oppdragsbekreftelse og våre forretningsvilkår. Disse kan inneholde spesifikke klausuler om personvern. Denne personvernerklæringen gjelder også når det er inngått avtale om oppdrag.

DEFINISJONER

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, som blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse.

Behandling av personopplysninger er enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, bruk og utlevering av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hva personopplysninger skal brukes til, og som påser at behandlingen skjer i henhold til gjeldende regler. Acapo AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med din bruk av våre nettsider, tjenester, eller når du er i kontakt med oss på annen måte.

Samarbeidspartnere er leverandører vi benytter for å yte våre tjenester. Dette kan være en databehandler, som behandler personopplysninger på vegne av Acapo AS, deriblant leverandører av saksbehandlingssystem, skytjenester og teknisk support. Vi samarbeider også med advokater, konsulenter og myndigheter i inn- og utland i forbindelse med gjennomføring av oppdrag vi utfører for deg som kunde hos oss.

Samtykke er et frivillig, spesifikt og informert samtykke fra deg til behandling av personopplysninger.

GRUNNLAG FOR VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du henvender deg til oss med en forespørsel eller et oppdrag, er det nødvendig for oss å lagre personopplysninger i vårt sakssystem for å videreføre kontakten med deg og oppfylle avtale eller forpliktelse overfor deg.

I noen tilfeller vil vi behandle personopplysninger på grunnlag av samtykke fra deg. Et slikt samtykke omfatter ikke behandling av personopplysninger utover de formål som fremgår av samtykket og denne personvernerklæringen. Dersom registrerte personopplysninger skal benyttes for andre formål enn det som dekkes av samtykket, vil du bli kontaktet.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Acapo AS behandler blant annet opplysninger som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og IP-adresse. Vi kan også motta enkelte opplysninger fra tredjeparter, for eksempel i forbindelse med oppdrag som involverer flere parter.

Vi lagrer opplysninger når du kontakter oss, ved å sende oss en e-post, registrerer deg som bruker av våre tjenester, benytter skjema eller lignende på våre nettsider. Det er frivillig å gi denne informasjonen til oss, men vi vil i de fleste tilfeller trenge denne informasjonen for å besvare henvendelser fra deg og for å levere våre tjenester til deg.

HVA BRUKER VI OPPLYSNINGENE TIL?

Acapo AS behandler personopplysninger ved håndtering av kundeoppdrag, inkludert ved fakturering og annen administrering av kundeforholdet. Vi behandler også personopplysninger i jobbsøknadsprosesser og til utsendelse av nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriell. Opplysningene vi samler inn omfatter opplysninger du selv gir oss og informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

Du kan reservere deg mot å motta nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell ved å melde deg av gjennom link du finner i disse. Slik reservasjon vil ikke påvirke vår øvrige behandling av personopplysninger.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE

Vi deler dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere og offentlige myndigheter i den grad det er nødvendig for å yte avtalt tjeneste til deg og det er nødvendig for å ivareta dine rettigheter og interesser i forbindelse med denne tjenesten. Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.

Vi deler personopplysninger med våre samarbeidspartnere for levering og oppfølging av avtalte tjenester, inkludert utsendelse av informasjon som er relevant for de produkter og tjenester du benytter hos oss. I noen tilfeller deler vi personopplysninger med samarbeidspartnere utenfor Norge, som for eksempel ved inngivelse av patent-, varemerke- og designsøknader.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

HVORDAN SIKRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Acapo AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for personopplysninger.  Behandling er delegert til våre ansatte ved tjenstlig behov, så som gjennomføring av det oppdrag vi utfører for deg og i forbindelse med brukerstøtte, oppgradering og endringer av våre produkter og tjenester, generering av loggdata og statistikk og administrering av personopplysninger.

Acapo AS har rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, og at behandling av opplysningene skjer i henhold til gjeldende regler. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og egne prosedyrer for å ivareta sikkerhet og rutiner.

Dersom det forekommer brudd på personopplysningssikkerheten, og det er sannsynlig at dette bruddet medfører høy risiko for dine rettigheter eller friheter, skal Acapo AS underrette Datatilsynet innen 72 timer. Vi vil også varsle deg om bruddet uten ugrunnet opphold.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg. Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes eller du motsetter deg vår behandling av opplysningene. Du har du rett til å få utlevert eller overført personopplysningene i et maskinlesbart format (dataportabilitet).

Dersom du ønsker at opplysninger slettes, kan dette medføre at vi ikke lenger vil kunne levere avtalt tjeneste til deg, samt risiko for tap av rettigheter. Sletting vil dessuten ikke kunne være mulig dersom det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en bestemt periode. Hvis du ønsker informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, eller ønsker å gjøre gjeldende øvrige rettigheter, kan du kontakte oss gjennom nedenstående kontaktinformasjon.

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Informasjon om fremgangsmåten finner du her:
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE?

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester, for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har.

Etter at dine personopplysninger er slettet hos oss, vil det ikke være mulig å gjenopprette informasjonen. Informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester, så som brukerdata innhentet for statistiske formål og algoritmer, vil bli beholdt hos oss, men vil ikke lenger kunne bli knyttet til deg som person.

INFORMASJONSKAPLSER («COOKIES»)

Vi bruker informasjonskapsler fra Google Analytics for å loggføre bruken av våre nettsider. Formålet med dette er å føre statistikk og skape grunnlag for å forbedre nettsidene.
Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil kunne medføre at du ikke får tilgang til våre produkter og tjenester.

Du finner mer informasjon om informasjonskapsler for Google Analytics her: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Du kan også finne ut mere om informasjonskapsler generelt her: http://www.allaboutcookies.org/

ENDRINGER

Denne personvernerklæringen er i samsvar med Acapo AS´ til enhver tid gjeldende internkontroll for personvern. Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de produkter og tjenester som berøres.

KONTAKTINFORMASJON

Acapo AS
Strandgaten 198
5004 Bergen
Tlf: 55 21 40 80
E-post: privacy@acapo.no

Behandlingsansvarlig:
Daglig leder Hilde Vold-Burgess