Trademark ikon

VAREMERKE

Trademark ikon

VAREMERKE

VAREMERKE SPESIALISTER - HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Våre rådgivere er spesialister på varemerker. Vi bistår store og små aktører i et vidt spekter av bransjer og industrier innen registrering av deres varemerke.

Gjennom tett dialog med deg er vårt mål å komme frem til en best mulig strategi for beskyttelse av ditt varemerke, både i og utenfor Norge.

Våre advokater og jurister har lang og bred erfaring. Vi bistår ikke bare med beskyttelsesstrategi, men også med bl.a. søknadsinnlevering, forundersøkelser, overvåking, konflikthåndtering, håndhevelse av rettigheter, forhandlinger, rettighetsavtaler, samt porteføljeadministrasjon. Alt dette i samarbeid med våre dyktige IP-administratorer.

Ønsker du å vite mer om varemerkeregistrering?

VERDIEN AV ET VAREMERKE

Varemerker og produktnavn kan ha stor betydning for bedriftens markedsposisjon og konkurranseevne. Disse kan også representere betydelige verdier for virksomheten.

Utvikling og innarbeidelse av gode varemerker kan ta lang tid og medføre store kostnader. En varemerkebeskyttelse i en tidlig fase er derfor en rimelig forsikring av de verdiene som skapes.

Det å kunne dokumentere enerett til et varemerke kan være avgjørende for å kunne få til f.eks. en samarbeidsavtale, og ofte er de registrerte varemerkene av stor betydning for den prisen som oppnås ved et eventuelt salg av en bedrift.

Det er også viktig å holde seg orientert om andres registrering og bruk av varemerker. Ved å gjøre dette kan du både stanse inngrep i egne rettigheter og unngå å havne i unødvendige konflikter ved å krenke andres rettigheter.

En gjennomtenkt varemerkestrategi er sentralt for å sikre bedriftens verdier. Det vil også spare virksomheten for unødvendige kostnader.

BRUKSPLIKT FOR REGISTRERTE VAREMERKER

En varemerkeregistrering kan under visse omstendigheter kreves slettet helt eller delvis av andre enn varemerkeeieren dersom varemerket ikke har vært brukt i Norge i løpet av en femårsperiode. Denne såkalte bruksplikten starter fem år etter at varemerket ble endelig registrert.

Hva innebærer bruksplikten?

Bruksplikten følger av varemerkeloven § 37. Regelen innebærer ikke en plikt til å bruke varemerket for å opprettholde registreringen, men at tredjepart kan kreve slettelse av registreringen for de varer og tjenester merket ikke har vært reelt brukt for i løpet av de siste fem år. Dette er aktuelt der det registrerte varemerket hindrer bruk og registrering av en annen aktørs nyere varemerke.

Hva er gyldig bruksdokumentasjon?

Som eier av en varemerkeregistrering bør man spare på dokumentasjon for bruk av merket, slik at det til enhver tid kan dokumenteres at merket er i bruk, eller har vært det i løpet av de siste fem år. Slik bruksdokumentasjon kan være markedsføringsmateriale, fakturaer, omsetningstall og annet som refererer til bruk av varemerket i Norge for de varer og tjenester det er registrert for. Bruk av varemerket av lisenstager og annen bruk registreringsinnehaver har samtykket til, regnes som bruk som kan oppfylle bruksplikten.

Omgåelse ved nyregistrering?

Kan man så unngå at rettigheten blir slettet ved å registrere varemerket på nytt, og slik oppnå et nytt utgangspunkt for bruksplikt? Den norske varemerkeloven sier ikke noe direkte om dette enda, men problemstillingen regnes som avklart gjennom rettspraksis. Det er en klar intensjon med regelen at man ikke skal kunne avverge slettelse av et varemerke som ikke er i reell bruk ved å registrere det på nytt. Det er reelle merkantile interesser i merket som skal beskyttes, og suksessiv registrering av identiske merker gjør at disse identifiseres med hverandre fordi man anser det som en omgåelse av bruksplikten.

EUs varemerkemyndighet, EUIPO (European Union Intellectual Property Office) har også vurdert spørsmålet ved flere anledninger, og norsk praksis anses å være på linje med EU-praksis. I tilfeller der det er klart at den nyeste registrering bærer preg av å være en defensiv registrering – typisk når varemerket er identisk eller tilnærmet identisk med den eldre registreringen – regnes bruksplikten å løpe i henhold til registreringsdato for den eldste registreringen også for den nyeste registreringen, selv om denne er yngre enn fem år. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å harmonisere sin varemerkelovgivning og -praksis med EUs varemerkedirektiv og praksis, og vurderingen vedrørende en norsk registrering vil i stor grad følge europeisk praksis.

Hvordan unngå slettelse?

Ved registrering av varemerke anbefales det ikke å registrere for varer og tjenester merket ikke er tenkt brukt for de neste fem år. Skulle bruken senere utvides, kan merket registreres på nytt for de nye varene og tjenestene. Slik vil det løpe en egen frist for bruksplikt i tilknytning til disse. Det er også viktig å merke seg at bruk av et varemerke som avviker i form fra det merket som er registrert, ikke nødvendigvis anses å oppfylle bruksplikten for det registrerte merket. Ved endring i varemerket bør det derfor alltid vurderes hvorvidt ny varemerkeregistrering er nødvendig.

Ta gjerne kontakt med Acapo dersom du har spørsmål knyttet til bruksplikt for varemerker.

FORUNDERSØKELSE

Før man velger et nytt varemerke, bør det undersøkes om det kolliderer med navn og merker som allerede er vernet for andre.

Acapo vil på kort tid kunne gjennomføre undersøkelser som kartlegger andres rettigheter til lignende kjennetegn både i Norge og de fleste andre land i verden.

PORTEFØLJEADMINISTRASJON

En stor del av selskapets verdier ligger i immaterielle rettigheter. Det å ha full oversikt og en god håndtering er vesentlig for at disse verdiene skal kunne beskyttes og vedlikeholdes på en best mulig måte.

Vi bistår med håndtering og oppfølging av porteføljen. Vi holder oversikt over løpende frister, oppdaterer informasjon og sørger for vedlikehold i form av fornyelser og betaling av årsavgifter. Videre hjelper vi med revurdering, omstrukturering, sammenslåing og overtakelse av porteføljer.

På denne måten sikrer vi at porteføljen hele tiden er optimalisert med tanke på dine mål, visjoner og strategier for at du skal oppnå økonomisk- og markedsmessig suksess.

Vi anbefaler vår kundeportal som gir god oversikt og mange muligheter for interaktiv kommunikasjon med oss. Se under om vår kundeportal.

KUNDEPORTAL

Med Acapos kundeportal kan du som kunde få en komplett oversikt over alle sakene som Acapo håndterer for deg.

Alle opplysninger om patent, varemerke, design, forundersøkelser, overvåkninger med mer får du samlet på ett sted. I portalen kan du enkelt foreta søk i porteføljen din, og du kan laste ned ulike rapporter og dokumenter.

Informasjon som er tilgjengelig i portalen;

  • Status for de ulike saker
  • Bibliografisk informasjon
  • Viktige fremtidige frister
  • Saksdokumenter
  • Motholdte publikasjoner
  • Budsjett for årsavgifter/fornyelser, og videreføringer av PCT-søknad og EP-registrering.

Portalen er sikker (https) og har mulighet for opplasting av dokumenter til Acapos server. Det er en egen modul for opplasting av konfidensiell informasjon, som beskrivelse av nye oppfinnelser.

Årsavgifter/fornyelser betales automatisk, og du kan kommunisere med oss direkte fra portalen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker en demonstrasjon av, eller å ta i bruk portalen.

SØK VAREMERKE-
REGISTRERING NÅ

RÅDGIVERE

Kjersti Rogne
ADVOKAT MNA, PARTNER

KJERSTI ROGNE

Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

ESPEN CLAUSEN

industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

KRISTINA EDÉN JOHNSEN

Ingrid Wetlesen Davanger
ADVOKAT MNA, PARTNER

INGRID WETLESEN DAVANGER

Elektronikk, IT, Bygg, anlegg, industridesign, mote, tekstil, livsstil, offshore, olje, gass, varemerke, design
MASTER OF LAW, ADVOKAT FULLMEKTIG

ERIK OTBY

Sjur Sølsnes
JURIST, SAKSBEHANDLER

SJUR SØLNES

Christian Ruud
ADVOKATFULLMEKTIG

CHRISTIAN RUUD