Juridiske tjenester ikon

JURIDISKE TJENESTER

Juridiske tjenester ikon

JURIDISKE TJENESTER

TVISTEHÅNDTERING

Acapo bistår norske og utenlandske bedrifter med vern og håndheving av immaterielle rettigheter.

Alle våre jurister og advokater er spesialister innenfor området for immaterielle rettigheter, og bistår i alle spørsmål relatert til dette rettsområdet.

Vi bistår også i tvistesaker på dette området for de norske domstolene.

Alle våre advokater er medlemmer av Den norske advokatforeningen. http://www.advokatforeningen.no/

Nedenfor følger eksempler på typiske problemstillinger der vi kan bistå.

AVTALER

Våre advokater bistår med både med utforming og revisjon av avtaler. Eksempler på avtaler som vi håndterer er lisensavtaler, samarbeidsavtaler, utviklingsavtaler, overdragelsesavtaler og fortrolighetsavtaler.

Våre advokater er trente i forhandlingsteknikk, og kan således være en aktiv medspiller i kontraktsforhandlinger. Også tolking av avtalevilkår, og håndheving av kontrakter og kontraktsklausuler er noe vi bistår med.

VAREMERKEINNGREP

Acapo opplever at det er større oppmerksomhet rundt problemstillinger knyttet til varemerker nå enn for bare noen år siden. Vi opplever det slik at at konfliktnivået på dette området er økende.

Våre advokater og jurister har lang erfaring med å yte bistand i slike konfliktsaker. Noen ganger kan konflikter løses gjennom forhandlinger mellom de stridende partene. Andre ganger finner tvistene løsninger ved administrative overprøvingsmuligheter. Eksempler her er innsigelsessaker overfor Patentstyret, der vi enten bistår med å protestere mot at et varemerke registreres, eller at vi hjelper til å forsvare et varemerke mot et angrep. Andre utenrettslige tvisteløsningsorgan der vi ofte opptrer er Klagenemnda for industrielle rettigheter og Domeneklagenemnda.

Ikke alle saker er egnet for administrativ overprøving, og våre advokater bistår også i vanlige søksmål for domstolene.

DOMENEKONFLIKTER

Spørsmål om rettigheter til og bruk av domener er fortsatt ofte gjenstand for konflikter. Våre advokater har lang erfaring med håndtering av denne type saker.

ULOVLIG PRODUKTETTERLIGNING OG INNGREP I REGISTRERTE DESIGN

Også uenighet knyttet til etterligning av produkter og registrerte design er en kjent problemstilling for våre advokater og jurister. For denne type saker kan vi bistå både med utenrettslig tvisteløsning – eksempelvis saker for Næringslivets konkurranseutvalg, Klagenemnda for industrielle rettigheter og innsigelsessaker overfor Patentstyret – og domstolsbehandling.

PATENTRELATERTE SPØRSMÅL

I saker om inngrep i patenter, kan vi bistå både med tekniske vurderinger av det mulige inngrepet, forhandlinger med motpart, utenrettslig – eksempelvis saker for Klagenemnda for industrielle rettigheter og innsigelsessaker overfor Patentstyret – og domstolsbehandling.

Acapo er også involvert i spørsmål knyttet til oppfinnelser gjort av arbeidstakere, derunder vurdering av arbeidstakers rett til kompensasjon.

OPPHAVSRETTSLIGE SPØRSMÅL

Opphavsrett er blitt høyaktuelt på grunn av den nye digitale teknologien som har sørget for at særlig musikk og film spres på en annen måte enn tidligere.

Våre advokater og jurister kan bistå med håndheving og konflikthåndtering samt forhandlinger knyttet til lisensiering og andre typer avtaler.

TOLLKONTROLL

Piratkopierte varer og ulovlig parallellimport er en voksende utfordring. Acapo kan bistå med løsninger for å hindre import og salg av slike varer, blant annet gjennom tollkontroll og rettslig konflikthåndtering. Vi har også et internasjonalt nettverk som setter oss i stand til å hjelpe våre klienter der de støter på slike problemer i utlandet.

FORRETNINGSHEMMELIGHETER – KRAV OM TILTAK FOR HEMMELIGHOLD

For at opplysninger skal anses som en forretningshemmelighet, stiller loven blant annet krav til at innehaver av opplysningene må ha truffet rimelige tiltak for å holde opplysningene hemmelige.

Hvilke tiltak som kreves skal vurderes konkret for det enkelte tilfelle. Eksempler på tiltak er konfidensialitetsavtaler eller -klausuler, interne retningslinjer og elektroniske adgangsbarrierer.

For at opplysninger skal klassifiseres som forretningshemmeligheter, er det også et krav om at opplysningene må være hemmelige i den forstand at de ikke som helhet, eller slik de er satt i system, er allment kjent eller lett tilgjengelig. Opplysningene må også anses for å ha kommersiell verdi, nettopp fordi de er hemmelige.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå små og store aktører med å utarbeide kvalifiserte tiltak for å ivareta forretningshemmeligheter. Vi hører gjerne fra deg dersom vi kan bistå med sikring og ivaretakelse av deres forretningshemmeligheter.

BLIR DU ETTERLIGNET AV KONKURRENTENE DINE?

Det er ifølge markedsføringsloven forbudt å etterligne kjennetegn, produkter og markedsføringsmateriell, dersom etterligningen fører med seg en fare for forveksling og etterligningen er en urimelig utnyttelse av deres innsats eller resultater.

Ulovlige etterligninger kan medføre store tap for bedriften din. Bedriftens renommé står også på spill, dersom produktetterligningene er av dårlig kvalitet og kundene tror det er deres originalprodukter de kjøper. Det er derfor viktig å reagere mot ulovlige etterligninger så tidlig som mulig.

Våre advokater er spesialister på markedsføringsrett og ulovlig produktetterligning.

Kontakt oss dersom du lurer på om du blir utsatt for ulovlig produktetterligning. Vi hjelper deg med en innledende vurdering og med tiltak for å få stoppet etterligningen.

GÅ TIL VÅR KUNDEPORTAL

RÅDGIVERE

Kjersti Rogne
ADVOKAT MNA, PARTNER

KJERSTI ROGNE

Elektronikk, IT, farmasi, bioteknologi, industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

ESPEN CLAUSEN

industridesign, mote, tekstil, livsstil, næringsmidler, dagligvare, media, underholdning, ip-strategi, varemerke, design, juridiske tjenester, advokat
ADVOKAT MNA, PARTNER

KRISTINA EDÉN JOHNSEN

Ingrid Wetlesen Davanger
ADVOKAT MNA, PARTNER

INGRID WETLESEN DAVANGER

Elektronikk, IT, Bygg, anlegg, industridesign, mote, tekstil, livsstil, offshore, olje, gass, varemerke, design
MASTER OF LAW, ADVOKAT FULLMEKTIG

ERIK OTBY