FAGSTOFF

Opphavsrett – «det er fali det»

Eidsivating lagmannsrett avsa den 09.01.2017 en dom som behandler flere opphavsrettslige problemstillinger.

Saken gjaldt tvist om  utnyttelse av rettigheter knyttet til racerbilen «Il Tempo Gigante», kjent fra filmen «Flåklypa Grand Prix», mellom på den ene siden Caprino Filmcenter AS og på den andre siden Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark AS.

Sakens bakgrunn strekker seg tilbake til sent 60-tall, da humoristen og tegneren Kjell Aukrust og filmskaperen Ivo Caprino startet et samarbeid som resulterte bl.a. i filmen «Flåklypa Grand Prix» fra 1975, en av norsk filmhistories største suksesser.

Bakgrunnen for søksmålet fra Caprino Filmcenter var at fornøyelsesparken Hunderfossen Familiepark AS i 2014 etablerte en berg-og-dal-bane – kalt «Il Tempo Extra gigante» – basert på racerbilen «Il Tempo Gigante».

Caprino Filmcenter hevdet at fornøyelsesparken krenket deres opphavsrett til racerbilen ved berg-og-dal-banen. Aukruststiftelsen og Hunderfossen hevdet på sin side at det var kun Kjell Aukrusts rettigheter som var utnyttet. Aukruststiftelsen forvalter rettighetene etter nå avdøde Kjell Aukrust, og hadde samtykket til bruken.

Det sentrale spørsmålet var hvorvidt Caprinos Filmcenter AS hadde opphavsrett til racerbilen som var utgangspunktet for berg-og-dal –banen «Il Tempo Extra Gigante».

Tingretten kom i høst til at Hunderfossens bruk knyttet seg kun til Kjell Aukrusts rettigheter, slik at det ikke forelå krenkelse av Caprino Filmsenter AS’ rettigheter. Saken ble anket, og lagmannsretten kom til motsatt resultat.

Lagmannsrettens flertall (2 av 3 dommere) vurderte den såkalte filmbilen – dvs. racerbilen slik den fremstår i bl.a. filmen fra 1975 – som en bearbeidelse av Aukrusts tegning, jf. åndsverkloven § 4, annet ledd. I tingrettsdommen hadde retten lagt til grunn at opphavsretten til Caprino Filmsenter AS var begrenset til «kunsthåndverksmessige uttrykk i filmbilen». Lagmannsrettens flertall la imidlertid til grunn at det er «helhetsinntrykket av filmbilen som utgjør opphavsretten til denne bearbeidelsen av tegning A [Aukrusts tidligere tegning]».

Lagmannsrettens flertall fastslo at det forelå en krenkelse av Caprinos Filmcenters AS opphavsrett:  

«Etter flertallets syn utgjør helhetsinntrykket av Il Tempo Extra Gigante en krenkelse av det opphavsrettslige beskyttede helhetsinntrykket av filmbilen. Slik flertallet ser det har Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark lagt seg for nær utrykket til filmbilen, bevisst unnlatt å utnytte de variasjonsmuligheter som finnes, og endog valgt et navn på attraksjonen som skaper klare assosiasjoner til filmbilen. Derved har Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark også fjernet seg fra uttrykket i originalverket (tegning A).»

Videre kom Lagmannsrettens flertall til at bruken av navnet «Il Tempo Extra Gigante» var egnet til å forveksles med tittelen «Il Tempo Gigante» på racerbilen, jf. åndsverkloven § 46.

Caprino Filmcenter AS hadde subsidiært nedlagt påstand om brudd på markedsføringsloven §§ 25 og 30 og atter subsidiært brudd på kontrakter og tilhørende lojalitet. Ettersom Caprino Filmsenters ble hørt med den prinsipale påstand om brudd på opphavsretten ble ikke dette vurdert av flertallet.

Dommen fastslo at Caprino Filmcenter AS’ opphavsrett til filmbilen var krenket ved berg-og-dal-banen.  Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark AS ble dømt til å betale vederlag for bruken av berg-og-dal-banen samt sakens omkostninger, og ble forbudt å benytte tittelen «Il Tempo Extra Gigante» uten samtykke.

Dommen tangerer en rekke opphavsrettslige temaer som bedømming av verkshøyde og den enkeltes innsats når det er flere opphavspersoner, bearbeidelse av verker etter åvl. § 4, annet ledd, fellesverk etter åvl. § 6, overdragelse av opphavsrett fra arbeidstaker til arbeidsgiver og omfanget av dette og vern av tittel etter åvl. § 46, og er således illustrerende for de mange og komplekse problemstillinger som kan oppstå på opphavsrettens område i praksis.

Det ser imidlertid ut til at partene skal kjøre en runde til på opphavsrettens racerbane – dommen er blitt anket til høyesterett Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark AS.

02.02.2017 Advokat Magnus Thomassen for Acapo AS