nyheter

USEFUL LINKS

nyheter

USEFUL LINKS

Patentstyret

https://www.patentstyret.no/

Rettsforsikring for immaterielle rettigheter

https://www.patentstyret.no/tjenester/rettstvistforsikring-for-immaterielle-rettigheter/

Klagenemda for industrielle rettigheter

https://kfir.no/

Starte og drive bedrift

https://www.altinn.no/starte-og-drive/

Innovasjon Norge

https://www.innovasjonnorge.no/

Domener

https://www.norid.no/no/

Foretaksnavn

https://www.brreg.no/

Forskningsrådet

https://www.forskningsradet.no/

World Intellectual Property Organization (WIPO)

https://www.wipo.int/portal/en/index.html

European Patent Office (EPO)

https://www.epo.org/index.html

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en