NYHETER

Nye store muligheter!

UNITARY PATENT (UP-patent) blir virkelighet i 2022/2023 

Unitary patent, også omtalt som EU-patent har vært jobbet med i flere tiår og skal være ett patent som er gyldig for hele EU. Det er helt i sluttfasen med å fastsette budsjett og avgifter, samt ansette folk som skal administrere det nye systemet. Det kommer også en ny domstol (Unified patent court, UPC) som skal håndheve de nye patentene og disse blir nå organisert. Det er derfor trolig at det nye systemet kommer i kraft i slutten av 2022, eller i begynnelsen av 2023. 

  

Store muligheter og besparelser

Med dette systemet blir det mulig å ha ett patent som dekker alle medlemslandene, og det blir mulig å kjøre én rettsak for å forhindre inngrep i alle landene. Det gjør det mye lettere å håndheve sine rettigheter, og holde konkurrentene av markedet. Pr dags dato er det 17 land som er tilsluttet det nye systemet:

The 17 states in enhanced cooperation which already ratified the Agreements and will participate in the Unitary Patent when it starts are: Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovenia, Sweden.

Kostnadene skal omtrent tilsvare kostnader i de 4 største landene, det kan derfor bli store økonomiske besparelser.

 

Høyere risiko

Når ett patent gjelder for alle landene, sitter man igjen med ingenting dersom dette patentet blir ugyldiggjort. Det samme gjelder om et patent blir svekket eller begrenset etter en behandling i den nye domstolen.

 

Unitary patent vs Europeisk patent (EP)

– Europeisk patent har eksistert i mange år, og omfatter pr dag 37 land, deriblant Norge.

– Unitary patent kan bare omfatte EU land, og omfatter pr i dag 17 land. Norge er følgelig ikke medlem, og kan ikke bli det heller. Selv om Norge ikke er medlem i UPC, kan norske bedrifter både utnytte og rammes av systemet, så fremt de beveger seg på markeder som er dekt av UPC.

– En EP søknad inngis og behandles av European Patent Office (EPO) og blir godkjent på vegne av alle medlemslandene. Deretter må patentet registreres i de landene man ønsker, og patentenes gyldighet og omfang blir behandlet separat etter nasjonal lovgivning som ikke nødvendigvis er samstemt over hele Europa. En avgjørelse fra en nasjonal domstol har bare virkning i det landet.

– Unitary  patent er basert på en EP søknad, og først når EP patentet er godkjent kan man be om et unitary patent. Man oppnår derfor ett sett med avgifter og ett sett med årsavgifter. Eventuelle tvister behandles av en felles domstol som blir opprettet nå, Unified Patent Court, UPC, og avgjørelser får virkning for alle medlemslandene.

 

Eksisterende patenter og patentsøknader

Når det nye systemet trår i kraft, vil også alle eksiterende EP patenter og alle eksisterende EP patentsøknader bli underlagt den nye domstolen. Dette betyr at alle må forholde seg til det nye systemet, eventuelt be om at deres søknad skal unntas fra det nye systemet.

 

Unitary patent og norske firma

For deg som bare opererer på det norske markedet, og markeder som ikke er omfattet av UPC, vil ikke UPC medføre noen endringer. Du kan søke EP patenter som før, og validere de  i de landene som er aktuelle.

For deg som operer på det europeiske markedet, inkludert medlemslandene i UPC, vil dette ha stor effekt. Man kan oppnå store kostnadsbesparelser ved å be om en unitary patent i stedet for å validere i enkeltlandene. Dette gjelder både ved godkjenning men også i årlige kostnader senere.

Ved inngrep, eller mistanke om inngrep kan man kjøre èn rettsak, og den vil være gyldig for alle medlemslandene. Siden dette også gjelder dersom man taper saken må man finne ut hva som er riktig for hver sak. UPC systemet vil også være tilgjengelig for nordmenn, selv om Norge ikke er en del av systemet.

 

Overgangsregler

Det finnes mange overgangsregler som har ulike tidshorisonter:

– hvordan beholde det gamle systemet for gamle patenter

– hvordan beholde deg gamle systemet for nye patenter

– hvordan trenere en søknad som pågår nå slik at man kan søke unitary patent når det blir iverksatt

Dersom noen av reglene er aktuelle, ber vi deg ta kontakt slik at vi kan finne den løsningen som passer best for deg og din innovasjon.

 

Særlige hensyn

Det er viktig å merke seg at en konkurrent som har fått et «varslingsbrev» om mulig inngrep i patent, kan gå til  UPC domstolene og be om en vurdering av hvorvidt inngrep faktisk foreligger. Det vil dermed iverksettes en vurdering som patenthaver ikke kan stanse, og som vil få effekt i alle medlemslandene. Man bør derfor vurdere nøye før slik varslingsbrev sendes.

 

Tidsfrister

I UPC er generelt fristene mye kortere enn vi er vant med, og noen av dem er kortere enn 1 mnd. Videre er saksrekkefølgen gitt, eksempelvis kan man ikke be om at patentet skal behandles via det gamle systemet, dersom noen har startet en sak via UPC, og motsatt. Det er derfor enda viktigere enn før med et tett samspill mellom patenthaver og oss som fullmektig, slik at vi kan gi råd tidlig nok til at de gode beslutningene blir tatt i tide.

Flere spørsmål ? Ta gjerne kontakt med oss. Vi har medarbeidere som er utdannet både innen patenter generelt og innenfor unitary patent og UPC spesielt.