Forretningsbetingelser

Terms and conditions iconForretningsbetingelser

 • Forretningsbetingelser

   
  Acapo setter kundene i første rekke. God kommunikasjon og samarbeid med kunden skal  bidra til at kundens behov avdekkes og imøtekommes.  

  Våre advokater og advokatfullmektiger har lovbestemt taushetsplikt. Alle våre ansatte har dessuten avtalefestet taushetsplikt om all informasjon de får kjennskap til om våre kunder som ikke er offentlig tilgjengelig.  

  For å sikre et godt samarbeid med kundene våre har vi følgende forutsetninger og betingelser for samarbeidet vårt: 


    1.            Kunden er ansvarlig for å informere oss om enhver endring med hensyn til kontaktperson, adresse og navn, samt  eierforhold til registrerte rettigheter som varemerke- og designregistreringer og patenter. Dette for å sikre en god og rettidig kommunikasjonsflyt, og fordi det kan være behov for å registrere slike endringer i offentlige registre.  

  2.            Acapo er ansvarlig for å informere kunden om henvendelser, uttalelser og forelegg fra myndigheter, domstoler og eventuelle motparter, samt frister som kunden må forholde seg til. Vi forutsetter derfor at kunden skriftlig gir oss nøyaktig, uttømmende og rettidig informasjon og instruksjoner, slik at vi på best mulig måte skal kunne ivareta kundens interesser, og kunne levere gode besvarelser i rett tid. Acapo er ikke ansvarlig for tap av rettigheter som er forårsaket av manglende, mangelfulle, uriktige eller forsinkede instruksjoner fra kunden.  

  3.            Med mindre det foreligger annen skriftlig avtale med en tredjemann, vil vi anse den personen eller den virksomheten vi mottar instruksjoner fra som Acapo sin oppdragsgiver/kunde, og dermed som den ansvarlige for alle kostander som påløper i saken.  

  4.            I forbindelse med oppdragets start vil kunden ofte ha mottatt et tilbud eller et kostnadsestimat. Slike tilbud og estimater er veiledende, og det er de reelle omkostningene som vil bli fakturert kunde. Det kan ofte forekomme avvik i forhold til tilbud på grunn av endringer  i valutakurser, offentlige avgifter og utlegg til våre samarbeidspartnere i andre land. Videre kan oppdraget vise seg å være mer omfattende enn først antatt, slik at estimert tidsforbruk overskrides.  

  5.            Noe av vårt arbeid faktureres ved stykkpris og faste honorarer i henhold til våre prislister. Det meste av vårt arbeid faktureres likevel etter en timepris i henhold til medgått tid.  

  6.            Våre faste fullmektighonorar for søknader om registrering av varemerker, design og patenter dekker blant annet: Opprettelse av sak i vårt saksbehandlingssystem, innføring av bibliografiske data, opprettelse og loggføring av frister, utarbeide søknadsskjema, utarbeide overdragelses- og fullmakts dokumenter som er nødvendig for inngivelse av søknader,  opprettelse og endring av tilhørende frister, innlevering av søknad, kontroll av myndighetenes mottak av søknaden, fristhåndtering i forbindelse med søknaden, registrering av søknadsnummer og oppkobling av frister, registrering av diverse formalia-brev fra Patentstyret og oppfølging av disse, innbetaling av innleveringsavgifter og kravavgifter, innleveringsrapport med faktura til kunde, diverse varslingsbrev avhengig av sakstype (prioritet, frister for videreføring, osv.), samt avslutning av saken i databasen.  

  7.            All tiden som brukes av Acapo i forbindelse med gjennomføringen av et oppdrag vil faktureres kunde, derunder blant annet møter, telefonsamtaler, nødvendige påminnelser, og rapportering av kommunikasjon som vi mottar som kundens fullmektig i varemerke-, design- og/eller patentsaker. Videre faktureres også direkte utlegg som offentlige avgifter og utlegg til utenlandske samarbeidspartnere og andre i forbindelse med saken.  

  8.            I  saker som medfører store utlegg vil vi kunne kreve forskuddsbetaling. Forskuddsbetaling er også  aktuelt i tilfeller der kunden tidligere har vist manglende vilje eller evne til å gjøre opp for seg.   

  9.            I forbindelse med viderefakturering av utlegg vil det bli lagt til et omkostningsgebyr på 10%.  

  10.          Våre normale betalingsbetingelser er 14 dager for norske kunder og 30 dager for utenlandske kunder.  Dersom vi ikke har mottatt betaling innen fristen vil vi i første omgang sende et varsel om inkasso før saken deretter  blir oversendt til inkasso om betaling ikke mottas innen angitt frist. Vi forbeholder oss også retten til å kreve renter og gebyr ved for sen betaling.  Videre forbeholder vi oss retten til å innstille det videre arbeid for kunde og holde dokumenter tilbake dersom betaling uteblir over tid.  

  11.          Acapo påtar seg ikke ansvar for feil eller forsinkelser som er begått av nasjonale patentmyndigheter og andre myndigheter.  

  12.          I saker der vi bistår utenfor Norge, er det i mange tilfeller nødvendig at saken håndteres av en lokal fullmektig i det aktuelle landet. Acapo har et veletablert nettverk av profesjonelle samarbeidspartnere i de fleste land utenfor Norge. Acapo påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller forsinkelser begått av våre samarbeidspartnere.