Patent

Patent iconPatent

 • Hva kan vi bistå med?

  Vi bistår med vern av oppfinnelser i inn og utland, deriblant generell rådgivning, forundersøkelser, "Freedom to operate"-undersøkelser, utarbeidelse av patentsøknad, utarbeidelse av svar på myndighetenes uttalelser og bearbeiding av patentkrav. Videre gir vi også bistand i konfliktsaker og innsigelser mot et patent.  

  Vi følger dessuten opp frister for besvarelse og frister for betaling av avgifter for å holde søknaden og patentet i kraft.   

  Våre rådgivere har mange års erfaring i å utarbeide og prosedere patentsøknader overfor myndighetene og mange års erfaring i inngrepsvurderinger og overvåking.  

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt!
 • Hva er patent?

  Et patent er en tidsbegrenset enerett til å utnytte en oppfinnelse. Det vil si at ingen andre enn patenthaveren kan utnytte oppfinnelsen uten patenthaverens samtykke. Denne eneretten defineres av patentkravene i patentet.  
 • Hva kan patenteres?

  Det kan gis patent på en oppfinnelse som er en teknisk nyskapning. Det er ikke selve ideen, men ideens tekniske løsning som kan beskyttes.  

  Du kan få patent på denne tekniske løsningen dersom oppfinnelsen er ny og skiller seg vesentlig fra det som er tidligere kjent på området.  

  I Norge er det Patentstyret som på grunnlag av patentsøknaden tar stilling til om disse vilkårene er oppfylt. En patentsøknad i Norge gir også mulighet til, innen ett år fra innleveringsdagen, å videreføre søknaden til utlandet.  

  Det er også viktig å være klar over at en patentsøknad må innleveres før ideen er blitt eller gjort kjent. Det vil si at løsningen ikke tidligere må ha vært offentliggjort, solgt eller presentert i f.eks. tidsskrifter, allment spredde brosjyrer etc. Det er dato for patentsøknaden som her blir avgjørende.  

  For at søknaden og patentet skal være i kraft, må det årlig betales en avgift til Patentstyret.  
 • Hvorfor patentere?

  Et patent gir tidsbegrenset enerett til å utnytte en oppfinnelse kommersielt, og bedriften gis på denne måten et klart handlingsrom og konkurransefortrinn.  

  En oppfinnelse av teknisk karakter kan beskyttes slik at andre hindres i å bruke oppfinnelsen uten tillatelse i 20 år.  

  Bedriften kan også lisensiere eller selge patentrettighetene til andre, og derved oppnå interessante fortjenestemuligheter.  

  For bedrifter og oppfinnere er det forbundet med store kostnader å utvikle nye produkter og fremgangsmåter. Ved å få oppfinnelsen patentert, hindres konkurrenter i å utnytte resultatet av forsknings- og utviklingsarbeidet, uten at dette kan kontrolleres av den som rettmessig eier oppfinnelsen. Uten patentbeskyttelse kan konkurrentene ofte kopiere oppfinnelsen og selge den vesentlig billigere enn den egentlige oppfinneren, fordi kopisten har spart de høye utviklingskostnadene. Patentering, og den derav følgende enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i inntil 20 år, er derfor ofte av vesentlig betydning for lønnsomheten i å satse på utvikling, forskning og produksjon av nye produkter.  

  En som utnytter en oppfinnelse uten patentinnehaverens tillatelse i det land hvor patent er registrert, kan gjøre seg skyldig i såkalt patentinngrep. Vedkommende inngriper kan da med rettsapparatets hjelp stoppes, straffes og dømmes til å betale skadeserstatning.    
 • Arbeidstakeroppfinnelser

  I utgangspunktet innehar enhver oppfinner rettighetene til sin egen oppfinnelse. Men når oppfinnelsen er gjort i forbindelse med arbeid, har også arbeidsgiveren rettigheter til oppfinnelsen.  

  Arbeidstaker og arbeidsgiver kan selv komme til en avtale om hvordan slike oppfinnelser skal håndteres, men i fravær av en avtale er det "Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere" som gjelder. Tvister som reiser seg vedrørende loven kan bringes inn for en meklingsnemnd.  

  Har du spørsmål om arbeidstakeroppfinnelser hjelper vi deg gjerne.  
 • EPO

  Norge har vært medlem av Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) siden 1. januar 2008.    

  EPO-systemet fungerer slik at du med en eneste patentsøknad kan oppnå gyldig patentrettighet gjennom validering i 38 land i Europa. Det skjer en sentral behandling og godkjennelse av søknaden ved EPOs kontor i München. Når EPO godtar søknaden må innehaveren av søknaden velge hvilke av de 38 medlemsland EPO-patentet skal være gyldig i.  

  Utenlandske patenter kan også på denne måten enklere gjøres gyldig (valideres) også i Norge. Vi ser at et sterkt økende antall oppfinnelser gjøres gyldige i Norge via EPO-patenter.    
 • Porteføljeadministrasjon

  En stor del av selskapets verdier ligger i immaterielle rettigheter. Det å ha full oversikt og en god håndtering er vesentlig for at disse verdiene skal kunne beskyttes og vedlikeholdes på en best mulig måte.  

  Vi bistår med håndtering og oppfølging av porteføljen. Vi holder oversikt over løpende frister, oppdaterer informasjon og sørger for vedlikehold i form av fornyelser og betaling av årsavgifter. Videre hjelper vi med revurdering, omstrukturering, sammenslåing og overtakelse av porteføljer.

  På denne måten sikrer vi at porteføljen hele tiden er optimalisert med tanke på dine mål, visjoner og strategier for at du skal oppnå økonomisk- og markedsmessig suksess.

  Vi anbefaler vår kundeportal som gir god oversikt og mange muligheter for interaktiv kommunikasjon med oss. Se under om vår kundeportal.
 • Kundeportal

  Med Acapo kundeportal får du en komplett oversikt over alle immaterielle saker som Acapo håndterer for deg.

  Alle opplysninger om patent, varemerke, design, forundersøkelser, overvåkninger med mer får du samlet på ett sted. I portalen kan du enkelt foreta søk i porteføljen din, og du kan laste ned ulike rapporter og dokumenter.

  Informasjon som er tilgjengelig i portalen;
  - Status for de ulike saker
  - Bibliografisk informasjon
  - Viktige fremtidige frister
  - Saksdokumenter
  - Motholdte publikasjoner
  - Budsjett for årsavgifter/fornyelser, og videreføringer av PCT-søknad og EP-registrering.

  Portalen er sikker (https) og har mulighet for opplasting av dokumenter til Acapos server. Egen modul for opplasting av beskrivelser av nye oppfinnelser.

  Årsavgifter/fornyelser betales automatisk, og du kan sende instruksjoner fra portalen.

  Ta gjerne kontakt med din rådgiver dersom du ønsker en demonstrasjon av, eller å ta i bruk portalen.