News iconNyheter

close buttonclose button
Route 66 - usemb.ee
Beskrivende og manglende særpreg?

Get Your Kicks on Route 66 – eller ikke?

Oslo Tingrett har vurdert og registrert varemerket ROUTE 66 etter at Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) hadde nektet registrering. 

Route 66 er navnet på en nedlagt veistrekning som gikk tvers over USA, fra Chicago til California. Den er udødeliggjort både gjennom Nat King Coles største suksess, (Get Your Kicks on) Route 66 og gjennom John Steinbecks malende beskrivelse av den som «Mother Road» i Vredens Druer.

Det sveitsiske selskapet Tempting Brands AG fikk opprinnelig registrert merket ROUTE 66 i Patentstyret, men etter krav om administrativ overprøving kom både Patentstyret og senere KFIR til at merket ikke kunne registreres da det manglet særpreg.

Saken ble så fremmet for Oslo tingrett der Staten viste til at de varer og tjenester merket var søkt registrert for var reiselivsrelaterte, så som ruteplanleggere, hoteller, bilder og kart. Det ble derfor anført at Route 66 var beskrivende og manglet særpreg siden forbrukeren vil assosiere merket med destinasjonsmålet Route 66, selv om de ikke nødvendigvis vil tro at varene er produsert eller at tjenestene kommer der i fra. Det ble også anført at det er sterkt friholdelsesbehov for at andre skal kunne markedsføre reiser langs veien.

Retten var ikke enig og uttaler følgende:
"Route 66 kan heller ikke betegnes som noe sted, men en strekning tvers over USA som ikke kan knyttes til de varer/tjenester som varemerket menes å omfatte. Selv om flere av tjenestene kan knyttes til reisevirksomhet kan ikke dette sies å være knyttet konkret til Route 66, da veien ikke er noen vei i aktuell bruk, men bare kan kjøres på i enkelte strekinger som turistvei. Dette er etter rettens oppfatning ikke nok til at det er noen forbindelse mellom Route 66 og de varer/tjenester det søkes om varemerke for. Det er heller ingen utsikter til at dette vil være tilfelle i den overskuelige framtid.

Retten mener på denne bakgrunn at «Route 66» har tilstrekkelig særpreg og ikke er beskrivende i varemerkelovens forstand. Navnet har en mytisk tilknytning til den gamle hovedveiforbindelsen mellom øst og vest i USA, men de vareslag varemerket er søkt for kan ikke knyttes til strekningen på noen meningsfylt måte." 

Tempting Brands AG ble tilkjent kr. 175.000 i saksomkostninger fra Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Les mer om dommen her:

For Acapo AS
Espen Clausen