FAGSTOFF, NYHETER

Høyesterett avsier sjelden dom om opphavsrett og finner at Advokatfirmaet Rogstad har rett på betaling for VGs bruk av deres bilder

Foto: Sergio Delle Vedove

Innledning

Den 2. juni 2022 avsa Høyesterett en sjelden dom om opphavsrett i tvisten mellom Advokatfirmaet Rogstad AS (Rogstad) og Verdens Gang (VG). Dommen knytter seg til mediers mulighet til bruk av andres bilder uten forutgående samtykke. Høyesterett vurderte om bildebruken var sitater eller om det var en såkalt tvangslisens etter åndsverkloven § 36.

Saken foranlediges av VGs omfattende bruk av bilder av ansatte i Rogstad. Bildene ble hentet fra advokatfirmaets nettside og fra Facebook til bruk i flere nyhetsartikler i perioden 8. februar til 2. september. VG innhentet ikke samtykke eller betalte vederlag for bruken. Artiklene omhandlet bl.a. mangel på vandelskrav for ledelsen i advokatfirmaer, kritikkverdig advokatopptreden og misbruk av offentlige midler.

Etter at artiklene var publisert tok Rogstad ut søksmål mot VG med krav om erstatning og vederlag for bildebruken, samt forbud mot ytterligere bruk av bildene. Både tingretten og lagmannsretten kom frem til at bildene var brukt som sitater etter åndsverkloven § 29, mens Høyesterett nå har kommet til at dette ikke var tilfellet, og at bruken måtte hjemles i reglene om dagshendinger i åndsverkloven § 36 annet ledd.

Høyesteretts behandling

Høyesterett tar utgangspunkt i at en må ha samtykke fra innehaveren av en opphavsrett eller et fotografisk bilde før en kan videreformidle verket. Aktuelle unntak fra dette utgangspunktet er sitatreglene i § 29 som er en såkalt «fribruksregel» og reglene om dagshendinger i § 36 som er en såkalt «tvangslisens». Den store forskjellen mellom reglene ligger i at en ved tvangslisens må betale vederlag for bruken, mens en ikke må det ved sitater. Høyesterett vurderer først om bildene er brukt som sitater, og kommer frem til at det ved fotografier er et snevert rom for sitering. I lys av det kun unntaksvis var mulig å sitere bilder, kom en til at bildene i dette tilfellet ikke var brukt som sitater, og en måtte vurdere om de var brukt i tråd med tvangslisensregelen i åndsverksloven § 36.

I en tidligere sak, Rt-1995-1948 (Diana Ross), stilles det som vilkår for bruk av den daværende tvangslisensregelen at dagshendingen har et minstemål av nyhetsverdi. Gitt den store allmenne interesse knyttet til de artiklene om Advokatfirmaet Rogstad kommer Høyesterett til at vilkåret i saken var oppfylt.

Videre er det et spørsmål om dagshendingen må være en hendelse som har skjedd nylig, eller om det kun er et krav til at hendelsen er aktuell i nyhetsbildet. Med henvisninger til C-516/17 (Spiegel Online) kommer Høyesterett frem til at det ikke er et krav om tidsnød eller at hendelsen har skjedd nylig. Regelen er dermed ikke kun aktuell ved ad-hoc bruk av bilder, men også anvendbar for undersøkende journalistikk.

Vurderingen av om reportasjen har allmenn nyhetsinteresse, knyttes så av Høyesterett til hvor tungt hensynet til ytringsfrihet veier i saken, og til mer kjente vilkår fra EMDs praksis rundt EMK art. 8 om privatlivets fred. Ifølge denne praksisen skal det ved vurderingen legges vekt på kvaliteten av det journalistiske håndverket og om publiseringen bidrar til en debatt av offentlig interesse. Etter en konkret vurdering faller retten ned på at det var stort sett et godt journalistisk håndverk og at det var i seg selv skapte en stor debatt. I lys av dette kom Høyesterett til at dagshendingsvilkåret var oppfylt.

Til sist vurderer Høyesterett om fotografibruken gikk lenger enn formålet betinget og om fotografibruken var i strid med god skikk jf. § 36 første ledd. Retten kommer frem til at bruken ikke hadde gått lenger enn formålet betinget, og at den ikke var i strid med god skikk.

Dommen klargjør at en kun unntaksvis kan sitere hele verk, og at hensynet til ytringsfrihet må veies opp mot hensynet til rettighetshaver. Høyesterett er tydelig på at utgangspunktet er at opphaver skal få kompensasjon for andres bruk av opphavers verk. Dette utgangspunktet fører til at en ofte må bruke § 36 fremfor den alminnelige sitatregelen fordi § 36 kun gir rett til en tvangslisens- ikke gratis bruk.

Vi er glade for presiseringene til Høyesterett i denne saken, da en utvidelse av sitatretten til å omfatte hele fotografiske verk der formålet ikke klart betinger det, ville vært en kraftig innskrenking av fotografers vern for sine åndsverk. Høyesterett lar i dommen være å presisere hva som burde være prisnivået for en tvangslisens etter § 36, og det blir derfor spennende å følge med på hva lagmannsretten kommer frem til ved sin nye behandling av saken.

Åpen side på domstol.no https://www.domstol.no/no/hoyesterett/avgjorelser/2022/hoyesterett—sivil/HR-2022-1113-A/

Lovdata https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2022-1113-a

KJERSTI ROGNE

SJUR SØLSNES

 

 

For Acapo

Sjur Sølsnes

Foto: Sergio Delle Vedove