FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGS-
BETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER

Følgende vilkår gjelder fra juli 2023 i tillegg til de vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelse for det enkelte oppdrag og et eventuelt signert tilbud.

 1. Disse forretningsbetingelser beskriver de forutsetningene som settes for at Acapo skal påta seg et oppdrag for en kunde.
 2. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme kunde.
 3. Som en hovedregel, og i henhold til hvitvaskingsloven, skal det utføres en bakgrunnssjekk av kunden som vil inkludere en verifisering av kundens identitet. Kunden plikter å stille seg selv til disposisjon for denne prosessen. Vennligst merk at ved mistanke om transaksjoner som kan knyttes til kriminell aktivitet, etc., er Acapo forpliktet til å informere ØKOKRIM uten å måtte informere kunden eller enhver tredjepart om situasjonen.
 4. Kunden forplikter seg til å overholde Acapos etiske retningslinjer, derunder å respektere grunnleggende menneskerettigheter, sikre anstendige arbeidsforhold og å verne om miljøet.
 5. Acapo vil undersøke om det foreligger interessekonflikt før oppdraget aksepteres. Acapo forbeholder seg retten til å avslå eller avbryte et oppdrag dersom Acapo mener det foreligger interessekonflikt.
 6. Acapos advokater og advokatfullmektiger har lovbestemt taushetsplikt. Alle Acapos ansatte har dessuten avtalefestet taushetsplikt om all informasjon de får kjennskap til om Acapos kunder som ikke er offentlig tilgjengelig.
 7. Kunden er ansvarlig for å informere Acapo om enhver endring med hensyn til kontaktperson, adresse og navn, samt eierforhold til registrerte rettigheter som varemerke- og designregistreringer og patenter. Dette for å sikre en god og rettidig kommunikasjonsflyt, og fordi det kan være behov for å registrere slike endringer i offentlige registre.
 8. Acapo er ansvarlig for å informere kunden om henvendelser, uttalelser og forelegg fra myndigheter, domstoler og eventuelle motparter, samt frister som kunden må forholde seg til. Acapo forutsetter derfor at kunden skriftlig gir
  nøyaktig, uttømmende og rettidig informasjon og instruksjoner, og tar beslutninger slik at vi på best mulig måte skal kunne ivareta kundens interesser, og skal kunne levere gode besvarelser i rett tid. Acapo er ikke ansvarlig for tap av rettigheter som er forårsaket av manglende, mangelfulle, uriktige eller forsinkede instruksjoner fra kunden.
 9. Med mindre det foreligger annen skriftlig avtale med en tredjemann, vil vi anse den personen eller den virksomheten vi mottar instruksjoner fra som Acapo sin oppdragsgiver/kunde, og dermed som den ansvarlige for alle kostnader som påløper i saken.
 10. I forbindelse med oppdragets start vil kunden ofte ha mottatt et tilbud eller et kostnadsestimat. Slike tilbud og estimater er veiledende, og det er de reelle omkostningene som vil bli fakturert kunde. Det kan ofte forekomme avvik i forhold til tilbud på grunn av endringer i valutakurser, offentlige avgifter og utlegg til Acapos samarbeidspartnere i andre land. Videre kan oppdraget vise seg å være mer omfattende enn først antatt, slik at estimert tidsforbruk overskrides.
 11. Noe av Acapos arbeid faktureres ved stykkpris og faste honorarer i henhold til de til enhver tid gjeldende priser. Det meste av Acapos arbeid faktureres likevel etter en timepris i henhold til medgått tid. Priser oppgis alltid eks. mva.
 12. Acapos faste honorarer i forbindelse med innlevering av søknader om registrering av varemerker, design og patenter dekker: Opprettelse av sak i Acapos saksbehandlingssystem med innføring av bibliografiske data, loggføring av frister, utarbeide søknadsskjema og nødvendige dokumenter som skal følge søknaden, innlevering av søknad, kontroll av myndighetenes mottak av søknaden med tilhørende loggføring av informasjon samt håndtering og betaling av nødvendige offentlige avgifter knyttet til søknaden.
 13. All tiden som brukes av Acapo i forbindelse med gjennomføringen av et oppdrag vil faktureres kunde. Derunder blant annet møter, møter kunden avbestiller, telefonsamtaler (minimum 15 minutter for hver samtale), nødvendige
  påminnelser, forsinkelser påført av kunde, reiser (statens regulativ) og reisetid, samt rapportering av kommunikasjon som vi mottar som kundens i varemerke-, design- og/eller patentsaker. Videre faktureres også direkte utlegg som offentlige avgifter og utlegg til utenlandske samarbeidspartnere og andre i forbindelse med saken.
 14. Acapo forbeholder seg rett til å kreve forskuddsbetaling, og til å avvente innlevering av søknad til offentlige myndigheter til faktura er betalt. Acapo forbeholder seg retten til å motregne forskuddet mot ubetalt faktura.
 15. I forbindelse med viderefakturering av utlegg i annen valuta enn NOK vil det bli lagt til et omkostningsgebyr på 10%.
 16. Acapos betalingsbetingelser er 14 dager for norske kunder og 30 dager for utenlandske kunder. Acapo forbeholder seg retten til å kreve renter etter lov om forsinket betaling og gebyr ved for sen betaling. Videre forbeholdes retten til å innstille det videre arbeid for kunde og holde dokumenter tilbake dersom betaling uteblir over tid. Acapo forbeholder seg retten til å ta pant i registrerte IP- rettigheter ved betalingsmislighold.
 17. Acapo påtar seg ikke ansvar for feil eller forsinkelser som er begått av nasjonale patentmyndigheter og andre myndigheter. Acapo kan heller ikke garantere utfallet av en søknad, da dette påhviler aktuelle myndigheter i hver sak.
 18. Acapo påtar seg ikke ansvar for tap av rettigheter forårsaket av stopp eller forsinkelse av transaksjoner i forbindelse med land, selskap eller personer som er på myndigheters, bankers eller andre finansinstitusjoners sanksjonslister.
 19. I saker der Acapo yter bistand utenfor Norge, er det i mange tilfeller nødvendig at saken håndteres av en lokal fullmektig i det aktuelle landet. Acapo har et veletablert nettverk av profesjonelle samarbeidspartnere i de fleste land utenfor Norge. Acapo utreder aktivt om sine samarbeidspartnere utøver sitt virke med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, Acapo påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller forsinkelser begått av Acapos samarbeidspartnere.
 20. Ansvarsbegrensning
  1. Dersom Acapo har uttrykt sin oppfatning av hva en saks utfall kan bli, innebærer ikke det at Acapo har et ansvar for at resultatet oppnås. Dersom kunden blir pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og rettens gebyr, er dette kundens eget ansvar. Dersom tilkjente saksomkostninger er lavere enn kostnadene Acapo har eller vil kreve av kunden, er kunden ansvarlig overfor Acapo for det overskytende.
  2. Acapo sitt erstatningsansvar til oppdraget er begrenset til økonomisk direkte dokumenterte tap. Ansvaret er oppad begrenset til Acapos ansvarsforsikringsdekning.
 21. Begge parter beholder det de har opparbeidet av eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter. Dette gjelder herunder metoder, analyser, vurderinger, avtaler mv. Kunden kan kun benytte dette til det formål som er avtalt, og det kan ikke uten at det er avtalt overleveres til andre.
 22. Acapo kan overdra faktura til tredjemann.
 23. Dersom kunden vil reklamere på Acapos ytelser, må dette gjøres uten ugrunnet opphold. Reklamerer ikke kunden innen 60 dager etter at den aktuelle delen av oppdraget er utført, kan han ikke senere gjøre reklamasjon gjeldende. For klager på advokatoppdrag, følges Advokatforeningens regler.
 24. Kommunikasjon
  1. Med mindre annet er avtalt foregår all skriftlig kommunikasjon elektronisk.
  2. Instruksjoner om nye oppdrag sendes til Acapos sentrale e-postadresse mail@acapo.no
  3. Henvendelser til regnskapsavdelingen rettes til regnskap@acapo.no
 25. Oppsigelse
  1. Gjensidig oppsigelse er generelt 3 mnd.
  2. Acapo forbeholder seg retten til å ensidig si opp kontrakten og/eller kundeforholdet med umiddelbar virkning dersom kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen eller opptrer i strid med Acapos etiske retningslinjer.
  3. Hvis kunden sier opp kontrakten med Acapo og/eller kundeforholdet, vil Acapo fakturere kunden for det bestilte oppdraget dersom Acapo ikke kan dekke inn tapt tid og/eller inntekt på annen måte.
 26. Tvister skal forsøksvis løses ved forhandlinger. Dersom partene ikke blir enige om voldgift, bringes tvisten inn for domstolen. Kontrakten reguleres av norsk rett. Verneting er Hordaland tingrett.
 27. Acapo forbeholder seg retten til fortløpende å endre forretningsbetingelsene med virkning fra endringstidspunktet. Oppdaterte, og til enhver tid gjeldende forretningsbetingelser er alltid tilgjengelige på Acapos nettsider acapo.no.