FAQ

Hvordan søke patent?

Det må utformes en patentsøknad som beskriver den teknologien man vil patentere. Det søkes til patentmyndigheten i det aktuelle land, i Norge søkes det til Patentstyret.

Hva er et patent?

En teknisk løsning av et problem.

Patent gir en enerett til å utnytte oppfinnelsen i næringsvirksomhet. Det vil si at du kan hindre andre å produsere, selge, utnytte eller importere oppfinnelsen din.

Strategisk bruk av en patentrettighet er verdifullt. En slik rettighet kan gi økte inntekter og markedsandeler, og kan styrke din forhandlingsposisjon ved bl.a. oppkjøp, salgs- og lisensavtaler, i forhold til potensielle investorer, og gi mulighet for annen økonomisk støtte. En patentrettighet gjør det også mulig å kreve erstatning dersom noen gjør inngrep i dine rettigheter, og den kan sikre ditt handlingsrom i forhold til dine konkurrenter.

Hva betyr patent?

Et patent er en tidsbegrenset enerett til kommersielt å utnytte en teknisk løsning av et problem. Strategisk bruk av slike og andre immaterielle rettigheter, kan være svært verdifullt og bidra til økonomisk vekst og gevinst.

Hvor lang tid tar en patentsøknad?

Normal behandlingstid i Norge er mellom 1-3 år.
For internasjonale søknader mellom 3-8 år. 

Hvordan skrive en patentsøknad?

En patentsøknad skal inneholde en beskrivelse av problemet som ønskes løst, en beskrivelse av den tekniske løsningen som patentsøkes sammen med figurer som viser den tekniske løsningen, og en bestemt definisjon av det som ønskes vernet ved patent. Du bør søke bistand fra en erfaren patentrådgiver ved utforming av patentsøknad for å sikre ønsket beskyttelse.

Hva er immaterielle rettigheter?

Immaterielle rettigheter, ofte forkortet IPR (Intellectual Property Rights), er en fellesbetegnelse for rettigheter til bl.a. patenter, varemerker, design og åndsverk. 

Hvordan sikre immaterielle rettigheter?

Patent, varemerke og design sikres best ved søknad om registering, i Norge søkes det til Patentyret.  Et åndsverk beskyttes av opphavsretten.

Hva betyr åndsverk?

Åndsverk er et verk som laget ved menneskelig og kreativ tankevirksomhet, slik som film, musikk, litteratur eller kunstverk.

Hva er et varemerke?

Et varemerkemerke er et kjennetegn for en virksomhet, typisk en logo, et navn eller et ord, men kan også være bl.a. være en lyd, en smak eller en lukt.

Hva er hensikten med å registrere et varemerke?

Hensikten er å få en enerett til å markedsføre dine varer og eller tjenester under dette kjennetegnet slik at omsetningskretsen forstår at du er opprinnelsen/tilbyderen. Med eneretten kan du hindre andre i å bruke forvekselbart kjennetegn, eller du kan tillate andre å bruke tegnet, gjerne mot vederlag (lisens). Symbolet ® kan brukes i tilknytning til registrerte varemerker.

Hva betyr et varemerke?

Et varemerke er et navn, en logo eller et annet kjennetegn som brukes for å skille dine vare og tjenester fra andres.

Hvordan registrere et varemerke?

Et varemerke registreres ved søknad til Patentyret i Norge, eller registerigsmyndigheten i det aktuelle land.

Hvor lenge gjelder en varemerkeregistrering?

En varemerkeregistrering kan være evigvarende. I Norge og de fleste andre land registreres merket første gang for 10 år, og registreringen kan deretter fornyes for 10 år om gangen.

Hvor lenge er et registrert varemerke beskyttet?

Inntil registreringen utløper, typisk 10 år fra søknadsdato eller forrige fornyelsesdato, eller inntil det slettes av merkets innehaver eller etter krav fra tredjeparter. 

Hva er en konflikthåndtering?

Målet med konflikthåndtering er å løse en uenighet mellom to eller flere parter om forståelsen av en rettighet eller faktiske forhold.

Hva er opphavsrett?

Opphavsrett er rettigheter til åndsverk som musikk, litteratur, et maleri, film, tegninger eller annen kunst og andre frembringelser. Opphavsrett kan ikke registreres, men oppstår automatisk når opphaveren skaper verket, typisk at fotografen tar et fotografi. I noen land betegnes opphavsrett som copyright. Symbolet © brukes ofte i forbindelse med opphavsrettslig vernede verk.

MER INFORMASJON