NYHETER

Endringer i akseptable vare- og tjenestebeskrivelser i norske varemerkesøknader

I en varemerkesøknad skal det oppgis hvilke varer og/eller tjenester som et varemerke søkes registrert for. Disse varene og tjenestene er standardisert i 45 ulike klasser.

Fra 1. februar 2014 er det innført endringer for hvilke vare- og tjenestebeskrivelser som aksepteres som tilstrekkelig presise. Dette gjelder ikke alle klasser, men enkelte av de 45 klassene. Endringene er i de såkalte klasseoverskriftene.

Bakgrunnen for endringen er at de tidligere klasseoverskriftene anses som for vage og upresise. Nedenfor fremgår, i uthevet skrift, hvilke beskrivelser som må presiseres i de aktuelle klassene:

 • Klasse 6 – Varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser)
 • Klasse 7 – Maskiner og verktøymaskiner
 • Klasse 14 – Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasse
 • Klasse 16 – Papir, papp og varer laget av disse materialer [papir og papp], ikke opptatt i andre klasser
 • Klasse 17 – Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer [kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer], ikke opptatt i andre klasser
 • Klasse 18 – Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer [lær og lærimitasjoner], ikke opptatt i andre klasser
 • Klasse 20 – Varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skal og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast
 • Klasse 37 – Reparasjonsvirksomhet
 • Klasse 37 – Installasjonsvirksomhet
 • Klasse 40 – Bearbeiding av materialer
 • Klasse 45 – Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov


For de som er omtalt ovenfor i uthevet skrift som «varer av», må det angis hvilke varer dette er. Det er likevel antatt at for eksempel «interiørvarer» aksepteres som tilstrekkelig presis for klasse 20. For maskiner i klasse 7 må det presiseres hvilke maskiner det er tale om. Patentstyret nevner for eksempel «jordbruksmaskiner» som akseptabel presisering av «maskiner» i sitt rundskriv. For tjenestene som må presiseres i klasse 37 og 40 må det angis hvilke varer som installeres, repareres eller bearbeides, som for eksempel installering av vinduer. For de personlige og sosiale tjenestene utført av andre for å dekke personlige behov i klasse 45, må også disse presiseres slik at arten av tjenesten angis.

I følge Patentstyret er endringene et resultat av et arbeid i EUs Convergence Programme med klasseoverskrifter, som har resultert i et felles europeisk standpunkt til bruk av klasseoverskrifter i varemerkesøknader. Dette medfører endringer for varemerkesøkere i hele Europa, og i Norge.

Disse endringene er omtalt på Patentstyrets nettside her: http://www.patentstyret.no/no/For-eksperter/Varemerkeeksperten/Endringer-i-rutiner-mm/Bruk-av-klasseoverskrifter-i-varemerkesaker-endringer-i-praksis/

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet varemerkesøknader og klassifisering.