NYHETER

Den nye klagenemnda for industrielle rettigheter

Frem til 1. april i år kunne alle avgjørelser fra Patentstyret påklages til klageorganet «annen avdeling». Fra samme dato ble annen avdeling erstattet av det nye klageorganet «Klagenemnda for industrielle rettigheter». Endringen er regulert i den nye patentstyrelova av 22. juni 2012 nr. 58.


Patentstyret oppsummer dette på følgende måte på nettsiden
http://www.patentstyret.no/no/Aktuelt/Klagenemnda-for-industrielle-rettigheter/ :

«Klagenemnda overtar de arbeidsoppgavene som til nå har ligget til Patentstyrets annen avdeling. Klager over Patentstyrets vedtak skal som før rettes til Patentstyret, men all saksbehandling overtas av Klagenemnda.»

Blant annet innebærer dette at klage over avslag av søknad om registrering av et patent, et design eller et varemerke skal behandles av det nye klageorganet. Et annet eksempel er der det er inngitt krav om administrativ overprøving av registrering av et foretaksnavn som behandles av Patentstyret. Disse avgjørelsene fra Patentstyret kan også påklages til det nye klageorganet.

 I motsetning til annen avdeling vil det nye klageorganet ikke lenger være en del av Patentstyret. Det er likevel som Patentstyret underlagt Nærings- og handelsdepartementet.
Bortsett fra leder i nemnda Lill Anita Grimstad og nestleder Elisabeth Ohm, som er utnevnt i statsråd, er navnene på de nye nemndsmedlemmene foreløpig ikke kunngjort.

 Mer informasjon om det nye organet finnes på klagenemndas egne sider www.kfir.no.

Her vil også avgjørelsene avsagt av nemnda bli kunngjort.