FAGSTOFF

OPPFØRING AV BOLIGHUS VAR KRENKELSE AV OPPHAVSRETTEN

I vår nyhet 21. juni 2013 omtalte vi en da nylig avsagt dom for Høyesterett som gjaldt spørsmålet om hvorvidt typehuset Ambassadør utgjorde et såkalt «åndsverk» etter lov om opphavsrett (åndsverkloven) § 1 annet ledd nr. 9). Rettighetene til tegningene til typehuset lå hos Norske Hus Boligsystem AS. Etter en konkret vurdering av husets elementer kom Høyesterett til at «huset fremstår eksteriørmessig som resultat av en original skapende innsats», og at det oppfylte gjeldende krav til «verkshøyde». Tvisten i den saken lå i at en privatperson via byggherren Hovinbygg AS hadde oppført et hus som var svært likt med Ambassadør uten at det var innhentet samtykke fra Norske Hus Boligsystem AS for bruk av tegningene. Før det kunne tas stilling til om bruken var lovstridig ble det tatt stilling til om Ambassadør nøt vern som åndsverk. Se nærmere om vår omtale av den saken den 21. juni 2013. Dom i den saken er tatt inn i Rt 2013-822.

Spørsmålet om hvorvidt byggherrens hus utgjorde en krenkelse, måtte prøves i en ny sak for lagmannsretten, og dom fra Frostating lagmannsrett falt den 26. september 2014. I dommen kom et flertall til at det omtvistede huset fremstod som en urettmessig etterligning av Ambassadør. Det lå en helhetlig vurdering av husets eksteriøruttrykk til grunn for konklusjonen. Retten kom til at den originale sammensetningen av elementene i Ambassadør i stor grad var å gjenfinne i det aktuelle huset. Det ble konkludert med at likhetstrekkene er svært omfattende, og at de endringer som er foretatt i fasaden, er ikke egnet til å endre dette inntrykket.

Det estetiske uttrykket var å anse som det samme, og ga samme estetiske totalopplevelse. Det ble i denne dommen, som i øvrige dommer på området lagt til grunn at det kan tilkjennes erstatning for krenkelsen av opphavsretten basert på et vederlagsprinsipp. Erstatningssummen, dvs. vederlagets størrelse ble satt til kr. 140 000. Link til avgjørelsen finnes her: http://emeritus.lovdata.no/lr/lrf/lf-2013-109223.html