FAGSTOFF

Bilutleiefirmaer må ikke betale vederlag for musikk på radio i utleiebiler

Dette er nylig slått fast i en dom fra Borgarting lagmannsrett….. Lovdata

 Artister, musikere og produsenter har krav på vederlag når deres musikk blir spilt i radio eller på annen måte fremføres offentlig. Dette følger av åndsverkloven § 45 b. Vederlagsbetaling skjer gjennom Gramo, som krever inn og fordeler vederlag til de forskjellige rettighetshaverne. Gramo har avtaler med en rekke bransjer (hoteller, butikker, utesteder, treningssentre mv) som regulerer vederlag for stedenes bruk av musikk.

I 2010 initierte Gramo forhandlinger med flere bilutleiefirmaer med det mål å få i stand en vederlagsavtale. Bilutleierne på sin side mente at det ikke er grunnlag for å kreve vederlag for musikk som spilles på radio i leiebil, da dette ikke kan anses å være en offentlig fremføring. Gramo reiste deretter søksmål mot de største bilutleiefirmaene med krav om fastsettelsesdom for at vederlag skal betales etter åndsverkloven § 45 b.

Bestemmelsen lyder : «Lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner kan innenfor det i § 45 nevnte tidsrom mot vederlag gjøres tilgjengelig for allmennheten ved offentlig fremføring. Dette gjelder ikke for overføring på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket». Saken gjelder spørsmålet om hvorvidt det dreier seg om en fremføring, det vil si en tilgjengeliggjøring, av musikken. Det kreves generelt en viss nærhet mellom handlingen (at utleiebilen har innmontert radio) og allmenhetens tilgang til musikken.

Asker og Bærum tingrett konkluderte med at utleie av biler med fastmontert radio utløser vederlagsplikt etter bestemmelsen, da dette dreier seg om en tilgjengeliggjøring av musikken i åndsverklovens forstand. Utleiefirmaene anket avgjørelsen, og Borgarting lagmannsrett kom til motsatt konklusjon:

Lagmannsretten legger først og fremst vekt på at utleieselskapenes formål med tilrådighetsstillelse av leiebiler med fastmontert radio ikke er å gi kundene tilgang til beskyttede musikkinnspillinger. Dette i motsetning til for eksempel hoteller, som ved installering av radio og TV i gjesterommene utfører en bevisst handling med økonomisk fortjeneste som motiv. Bilutleieselskapene beriker seg ikke på bekostning av rettighetshaverne ved å tilby biler med radio. Det er videre lagt vekt på at de i praksis ikke kan tilby biler uten radio innmontert. Radiomottager utgjør i dag en fast integrert del av bilens styringssystem, som ikke kan velges bort. Den kan heller ikke fjernes på grunn av måten den er integrert med andre nødvendige funksjoner på.

Lagmannsrettens dom fastslår at bilutleieselskapenes utleie av biler med innmontert radio i seg selv ikke er en handling som innebærer fremføring etter åndsverkloven § 45 b. Retten drøfter derfor ikke hvorvidt handlingen er offentlig.

Etter dette skal det dermed ikke betales vederlag til Gramo for musikk som spilles på radio i leiebiler.