ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven

Acapo er iht. Åpenhetsloven pålagt utføre aktsomhetsvurderinger regelmessig etter OECDs retningslinjer, jf. § 4.  Acapo utfører nå slik aktsomhetsvurdering årlig og ellers ved behov.

En redegjørelse for denne aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøre hvert år innen 30. juni, og gjøres lett tilgjengelig på våre nettsider, jf. § 5.

Acapo har også en informasjonsplikt. Det innebærer at vi må besvare alle skriftlige forespørsler på om hvordan vi håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser etter § 4, jf. § 6.

Formål

Formålet med Åpenhetsloven er å øke bedrifters og andre virksomheters respekt for de grunnleggende menneskerettighetene og kravene til at arbeidstakere skal ha anstendige arbeidsforhold. Virksomhetene pålegges nå derfor å undersøke om det er risiko for brudd på disse rettighetene, og eventuelt iverksette tiltak for å redusere risiko og håndtere faktiske brudd på rettighetene og slike avdekkes.

Den skal også sikre at allmennheten får tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», jf. § 1.

Acapo

Acapo forankrer ansvarlighet internt i vårt arbeid og i valg av leverandører og samarbeidspartnere. Det innebærer bl.a. at våre prosesser tar høyde for behovene knyttet til aktsomhetsvurderinger, og at våre leverandører og samarbeidspartnere forpliktelser seg til det samme.

Acapo kartlegger og vurderer eventuelle negativ påvirkning av brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og samarbeidspartnere. I den forbindelse har vi fokus tre viktige forhold:

1. Risiko for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold. Hvor omfattende vurdering som skal tas, vil være basert på hvor stor risikoen er.

2. Konsekvenser av et evt. brudd. Alvorlighetsgraden av en konsekvens for enkeltindivider eller grupper, blir avgjørende for hvor omfattende må vurderingene være.

3. Vår påvirkningsevne. Omfanget av vurderingene og evnen til å påvirke, vil særlig avhenge av vårt forhold til den aktuelle kunde/leverandør/samarbeidspartner.

Forebygge og stoppe

Acapo vil forebygge, redusere eller stanse skaden(e) hvis det oppdages brudd eller fare for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold. Det kan dreie seg om ulike former for tiltak, alt fra enkle tiltak som ekstra oppfølging og rapportering av leverandøren, til større tiltak som å avslutte samarbeidet.

Overvåke

Acapo kommer også til å overvåke gjennomføringen av eventuelle tiltak, og resultatene som oppnås gjennom tiltakene.

Gjenopprette

Acapo vil, ved behov, samarbeide om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig (påkrevd).

Acapo har foretatt en aktsomhetsvurdering for 2023, denne finner du her